Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Những phát hiện nho nhỏ

Posted by: Tess Dao on November 6, 2010

Không hiểu

Posted by: Tess Dao on November 3, 2010

Một phiên bản hơi khác

Posted by: Tess Dao on November 1, 2010

Rạp nhỏ

Posted by: Tess Dao on March 28, 2010

Another weekend

Posted by: Tess Dao on March 19, 2010

Quick notes at weekend

Posted by: Tess Dao on February 28, 2010

Đêm qua nằm mơ

Posted by: Tess Dao on February 18, 2010

Life track

Posted by: Tess Dao on February 12, 2010

Tết Tết Tết đến rồi

Posted by: Tess Dao on February 12, 2010

Nice masterpiece

Posted by: Tess Dao on January 27, 2010